fbpx
lunedì, Aprile 22, 2024
spot_img
HomeLe fiabe e i racconti popolari della LocrideA mugghjéri chi volía figghjóli - La moglie che desiderava avere bambini

A mugghjéri chi volía figghjóli – La moglie che desiderava avere bambini

Le fiabe e i racconti popolari della Locride

Fiaba raccontata da Sculli Domenico Antonio, al proprio figlio Orlando durante la mietitura del 1960.

Orlando Sculli

Ddu giúvani si maritáru chi non ndavévanu mancu vint’ánni, cu nu randi disíju i figghji.

Passáu n’annu, ddui, tri e i nípiji non rrivávanu cu scumpórtu d’u marítu e d’a mugghjéri chi non bbentávanu non notti e non jornu i pénzanu a iļļi.

A nu certu puntu u marítu ncignáu mi tratta mali a mugghjéri dicéndu c’a curpa era a sua pacchì iļļu era cchjù forti i nu tarvu. A mugghjéri ciangía a mucciúni e i so occhji divenévanu bbuffáti comu nu pumadóru. Nu jornu non potti cchjù e sapéndu ca nto pajísi vicínu venía ogni tantu nu randi médicu si dissi d’u marítu:

“Micantóni, eu vogghju i sacciu si a curpa è a mia e si ndavi rimédiju a chistu randi diféttu! Matínu ndi arzámu prestu e partímu!”

U marítu fu d’accórdu pacchì era sicúru e a matína si arzáru prima i arbíja, mbardáru a scecca, pigghjáru sordi, mísaru nta na vértula na corda i sarzízzi, nu capicóļļu, na pezza i casu, ddu ricótti casárichi, mpendíru nta ritránga d’a scecca ddu puļļástri, ncavarcáru, iļļu mbarda e iļļa ngrúppa, e partíru. Mpena jévanu rrivándu a mugghjéri era chjina i timénza e ciangiulijáva a mucciúni, u marítu mbeci, frischjáva com’a nu merru e cantulijáva.

Rriváti chi furu, si déttaru a rrobba e i sordi d’u médicu, chi i curcáu supra nu lettu ch’i tríspiti e i visitáu. A mugghjéri a trováu a postu, ma trováu nu diféttu nto marítu, chi restáu comu nu minchjúni e si cogghjíu a nu pizzicúni.

“Ddunca”, si dissi, “vui gnura siti cchjù sana i l’agghji, ma vostru marítu ndavi bisógnu i na pulizzijáta nte so conzéri, pammi vui potíti ndavíri figghjóli”.

“Gnuri dottúri”, jia i dici u marítu, “nui simu cunténti d’u nostru statu pacchì …”.

U nterrumpíu a mugghjéri dicéndu:

“Non jiti appréssu a d’iļļu, ca prestu ndi vidímu! Dicíti cchjuttóstu quandu vui siti prontu!”

“Veníti oj’a d’ottu”, si dissi u médicu.

Partíru e strata facéndu u marítu músciulu músciulu cercáva i dici:

“Peppinéļļa, cori meu, nui ndi volímu beni com’a poca acqua e non ndavímu bisógnu i figghjóli!”

Rispundíu comu na féria iļļa:

“O conzénti pa l’operazzióni o pigghju provvediménti eu!”

Chistu significáva ca si nsuráva cu nn’attru, cu cui potía rrestári mpedúta. U marítu pa forza ccettáu e u jornu stabbulútu furu ļļ’o médicu, chi preparáu ogni cosa nta na cucína chjina i fulíjini. U sdendicchjáu supra nu lettu ch’i tríspiti e apói si jettáu na jíffula nt’o sonnu cu lignéļļu d’i maccarrúni e u ddormentáu. Doppu ncignáu m’u tagghja e i na spacca cacciáu i mbarázzi e i zziccáu nta nu piattu cu nu pocu d’ogghju  e i ppojáu supra u távulu.

A chistu puntu a mugghjéri ncignándu a ciangíri si misi a diri:

“Mi ndi vaju, pacchì non aju cori i viju stu sbalásciu!”

Si ndi jiu mpatti, ma si sperdíu a porta sgagghjáta e comu u médicu lavuráva i pulízza nta feríta u malátu, trasíu nu gattu, chi svertu comu nu fúrmini juntáu supra u távulu e si llupáu i dui mbarázzi. Quandu u médicu si votáu vitti u gattu chi si lliccáva i baffi. Restáu siccu e ngrampáu na schjéļļa i si faci farina a testa d’u nimalúcciu chi fujíu i undi ndavía venútu.

“A mannája maχammétta”, dissi u médicu, “ora comu fazzu!”

Si ssettáu supra nu ccippu e si cchjappáu a testa cu ddu mani. Arzáu l’occhji e vitti mpendúta vicina a frinéstra na resta d’agghji grossi. Si arzáu mundáu ddui, i tundijáu e i zziccáu nto so postu, e cusíu a fringa, a sumpettáu cu críźa pistáta, si fici pagári e i mandáu a casa loru.

Passáru ddu misi e nu jornu u médicu ncuntráu a mugghjéri e si spijáu d’u marítu e iļļa rispundíu:

“Gnuri duttúri, vi ringrázziju pacchì marítuma faci u so dovíri megghju i prima e pari nu gaļļu!”

Passáru attri misi e mata ncuntráu ļļa fímmana, chi datu ca si spijáu, si dissi ch’era mpedúta.

Rrestáu meravigghjátu u médicu e penzáu ca u ndavía ncornátu. Doppu u tempu dovútu nescíu nu nípiju chi paría fattu i sangu e latti, tantu era bellu; ndavía nu difèttu però, pecchì puzzáva d’agghju cuntúttu ca mámmasa u strigghjáva d’a matína a sira. Doppu nánnu sázziju, d’a mugghjéri si vinni u spilu i n’attru figghju, ma chi non ndavía i puzza. Jíu i si cunzígghja ļļo médicu, chi si dissi ca marítusa ndavía bisógnu i n’attra operazzióni. Iļļa riferíu e u marítu sinaschjijáu, ma iļļa lebbricáu c’allura provvidía diverzaménti, facéndu capiscíri ca si nzuráva cu n’attru. A chistu puntu póvaru babbáu caláu i ricchji e ccettáu. Cunténta a mugghjéri jiu ļļo médicu i si dici ch’era prontu marítusa, ma u dutturi si dissi i ndavi pacénzija ca iļļu ancóra non era prontu. Penzava i jussa i mbarázzi i nu cristiánu cchjù vecchju i Noè chi paría vicínu i ttisa l’anchji. Passáu nu misi, ddui, tri, quattru e paría c’o vecchju ndavía jettátu d’i pedi e allúra u médicu, nzisténdu a fímmana ndeppi i riméddija mmazzándu nu gaļļu e pprontáu i so mbarázzi.

U duttúri fici i si ssetta u marítu supra o lettu d’a cucína e apói si jettáu na jíffula nt’o sonnu, u stendicchjáu, u spogghjáu e fici chiļļu chi ndavia a fari.

Passáu tempu e u médicu ncuntráu a fímmana chi si dissi ca tuttu jia bbonu e ca puru iļļa era grávita. A tornáu a ncuntrári doppu cchjù i n’annu e si dissi ca ndavía ndavútu nu bellu nípiju, chi però o spissu, mbeci i ciangi o i cerca i dici cocchji paloréļļa, cantava comu nu gaļļu.

Doppu ddu, tri anni a fímmana tornáu a coppi, dicéndu ca volía nu figghju com’a tutti l’attri, tantándu a sorti tanta brutta pa d’iļļa. U dutturi tenía d’occhju u vecchju cchjù vecchju i Noè chi paría, i n’ura a ll’attra, ca si cogghjía i proχji e cercáva i rimbíja l’operazzióni pa l’omu, chi dicía ca ddu figghji ormái bastávanu.

A mugghjéri pistáva i pedi e minazzáva u marítu com’o sólitu  e u duttúri spettáva, ma perdíu i spiránzi quandu vitti u vecchju chi zappáva l’ortu cu nu zappúni randi comu na testa i sceccu.

Pprontáru tuttu e chista vota furu jussáti i mbarázzi i nu porcástru, doppu d’a solita piséļļa.

Passáru quasi ddu anni e u médicu ncuntráu a fímmana chi si dissi ca tuttu era a ppostu, ca ndavía ndavútu nu figghjólu bellu com’o suli, ma ca, o spissu, χaχanijáva comu nu porcéļļu e pa chistu volía i tanta n’attra vota a sorti cu n’attra operazzióni.

U marítu si lamentáva comu nu vitéļļu órfanu, ma a mugghjéri u tinni minazzándulu.

U vecchju i na simána si ndavía ļļeticátu e u médicu ndavía boni spiránzi, ma tri jorna prima d’u jornu stabbulútu, si ripigghjáu tantu bbonu, ca si misi i jurgi i petri cadúti i n’armacéra. A chistu puntu u médicu jussáu i mbarázzi i nu sceccu chi ccattáu appósta.

Passáu tempu e nescíu nu nípiju bellu comu na stiļļa, ma doppu pochi misi, o spissu, rragghjáva megghju i nu sceccu. Pa supracchjù, datu ca a famígghja era stritta i casa, comu criscíru, tutti i quattru figghjóli dorménu źimbrojáti nta na cámmara e facévanu u diávulu a quattru , pacchì, cu rragghjáva, cu puzzáva com’a l’agghji, cu cantáva com’e gaļļi, cu χaχanijáva comu nu porcu. Ognúnu si lamentáva i l’attru e chjanu chjanu, d’i laménti passáru e corpa e mamma e patri eranu nta nu focu ardénti pacchì cercávanu sempri i cquétanu l’acqui, ma ļļu mpernu i scrami, puzza, corpa e muzzicáti criscía ogni jornu i cchjù e patri e mamma eranu cu cori tagghjátu.

U patri cchjù d’a mamma era ntecorijátu e nu jornu non potti cchjù e decidíu i finísci cu ļļu turméntu. Pigghjáu na cropa, nu catu, na randi cortára e si diriggíu vers’o mari. Rrivátu chi fu, a nnatúni carrijáu a cortára, u catu e a cropa supr’a nu randi scogghju ch’era o χjancu d’u Fundu d’a Galéra, apói parinchjíu a cortára c’u catu e doppu fici nu chjáccu ttaccándulu o recipénti e s’u mpiláu ntorn’o coļļu e stava facéndu ímpitu i jetta a cortára nta l’acqua quandu cumparíu na giúvana bella com’o suli, chi capíļļi com’a resta d’u ranu e cu l’occhji com’o celu, vestúta cu na vesta longa fin’e pedi, i sita virdi stillijáta d’ogni culúri, cu na virghéļļa d’oru nte mani. Gridáu e dissi:

“Micantóni, férmati!”. Iļļu si fermáu e iļļa si mbicináu e u toccáu  c’a virga supra a testa e si dissi:

“Vattínd’a casa e quandu ndai rrivátu, basa ognúnu d’i tói e sta squetátu!”

Micantóni si misi a cortára ncoļļu, si pigghjáu u catu nte mani e giungiútu chi fu a casa, basáu ognúnu e ogni figghju divínni com’a l’attri cotrári, perdéndu i difétti chi ndavía. Mamma e patri furu tantu cunténti, chi scadíru a fari attri figghjóli, tri fímmani e tri másculi ancóra, tutti belli com’o suli e senza nuļļu mmancaméntu e pa chistu, com’a d’iļļi non avía a nuļļu cunténtu e campáru c’a paci, secúndu a volontà i Ddiu ch’i volía beni.

. . .

Due giovani si sposarono a vent’anni non ancora compiuti, ambedue con un forte desiderio di avere bambini. Passò un anno, poi un altro ed un altro ancora e nessun piccino nacque, provocando lo sconforto degli sposi, che costantemente erano assillati da tale problema.

Ad un certo punto il marito cominciò a maltrattare la moglie, rinfacciandole l’impossibilità di avere figli, mentre egli si riteneva forte ed efficiente come un toro.

Ella piangeva di nascosto ed i suoi occhi erano costantemente gonfi per il pianto.

Un giorno non ne poté più ed avendo appurato che in un paese vicino esercitava la professione un medico di straordinaria competenza, disse al marito:

“Domenico Antonio, io voglio sapere chi dei due è impossibilitato a generare figli e se esiste qualche rimedio a tale difetto grave. Domattina presto, quindi, andremo a farci visitare”.

Il marito fu d’accordo, perché era sicuro di sé, si alzarono prima dell’alba, misero la barda all’asina, presero dei soldi, riposero nella bisaccia, una salsiccia, un capicollo, una forma di cacio, due ricotte stagionate, appesero ai finimenti dell’animale due polli giovani, ambedue si misero a cavallo dell’asina e partirono. Un po’ prima dell’arrivo la moglie era triste e timorosa e piangeva sommessamente, il marito invece fischiava come un merlo e canticchiava.

Appena arrivarono, diedero in regalo al medico i polli e la roba da mangiare, lo pagarono anticipatamente e si fecero visitare dopo che si stesero sul letto. Egli trovò perfettamente sana la moglie, ma il marito risultò in possesso di difettucci all’apparato genitale. Costui restò molto male e  arrossì per la vergogna, ma il medico fece ben sperare la moglie con le seguenti affermazioni:

“dunque signora, lei è perfetta, mentre suo marito ha bisogno di un intervento all’apparato genitale ed in seguito, con certezza, potrà generare dei figli”.

“signor dottore”, cercava di dire il marito, “noi siamo contenti della nostra situazione perché …”

L’interruppe la moglie dicendo:

“non badate a quello che dice perché ci rivedremo presto! Piuttosto diteci quando voi sarete disponibile!”.

“Venite fra otto giorni”, replicò il medico.

Partirono e lungo il tragitto il marito, mogio mogio, cercava di convincerla:

“Giuseppina, mia cara, noi ci vogliamo un mondo di bene e non abbiamo bisogno di figli!”

Replicò ella bruscamente:

“o accetti di sottoporti all’intervento o provvedo diversamente!”

Con quest’affermazione alludeva alla possibilità di mettersi in relazione con un altro da cui avrebbe potuto essere messa incinta. Il marito, per tale minaccia accettò e nel giorno stabilito, puntualmente si presentarono dal medico, che aveva preparato ogni cosa in una cucina, annerita dal fumo del focolare. Lo stese su un letto retto da trespoli, poi gli diede una botta sulla nuca, per stordirlo, con il matterello e l’addormentò. Dopo cominciò ad incidere nell’apparato genitale, tirò fuori i testicoli e li posò sul tavolo, in un piatto con un po’ di olio.

A questo punto la moglie piangendo si mise a dire:

“esco un po’ perché non ho il coraggio di assistere a tale orrore!”

Si allontanò infatti, dimenticandosi di chiudere per bene la porta, che rimase socchiusa e mentre il medico era intento a disinfettare la ferita e a pulirla, entrò un gatto soriano, che svelto come un fulmine, saltò sul tavolo e divorò quello che trovò nel piatto. Quando il medico si girò, vide che il gatto si leccava e stravolto per l’amara sorpresa, agguantò un robusto ceppo di legno, per sfarinare la testa al gatto, che scappò con agilità.

“Oddio, esclamò, ed ora come faccio!”

Si sedette sopra una panca e si prese la testa fra le mani, ma alzando gli occhi adocchiò una ghirlanda di agli, dagli spicchi grossi, ne strappò due, li ridusse a forma sferica, li mise al posto dovuto, disinfettò la ferita con foglie di inula viscosa pestate, si fece pagare e li rimandò a casa.

Trascorsi due mesi il medico incontrò la donna a cui chiese del marito e lei l’informò:

“Signor dottore, vi ringrazio per quello che avete fatto per noi, perché mio marito fa il suo dovere meglio di prima ed è attivo come un gallo!”

Passarono altri mesi e la rincontrò e lei gli diede la bella notizia del suo stato di gravidanza.

Il professionista rimase sbalordito e pensò che la donna tradisse il marito.

Dopo nove mesi nacque un bambino bellissimo, dal colorito roseo, con un difetto però; infatti la sua epidermide emanava un odore di aglio, che continuava a persistere anche dopo che la mamma lo sottoponeva a lavaggi ripetuti.

Trascorse un anno e la donna ebbe l’ardente desiderio di un altro figlio, senza difetti però. Ritornò dal medico, che gli riferì della necessità di un nuovo intervento, che propose al marito che non fu d’accordo, ma che fu costretto malvolentieri ad accettare, quando la moglie gli profferì la solita minaccia.

La donna, ansiosa, avvisò il professionista  della disponibilità del marito, ma egli replicò che ancora non era pronto; infatti pensava di usare le parti necessarie, di un uomo più vecchio di Noè, che sembrava lì lì, per rendere l’anima a Dio.

Trascorsero tre, quattro mesi ed il vecchio si ristabilì perfettamente in salute, ed insistendo la donna, il medico fu costretto ad usare le parti necessarie, di un gallo.

Il medico fece stendere sul letto il paziente, gli diede un colpo alla nuca e rifece l’intervento.

Trascorse un periodo di tempo ed incontrò di nuovo la donna che gli riferì che tutto andava bene e che era in attesa di un bambino.

Dopo un anno ebbe modo di rivederla ed ella gli riferì che era nato un bel bambino, che spesso però, anziché piangere o cercare di dire qualche parolina, cantava come un gallo.

Dopo due, tre anni, la donna ancora espresse il desiderio di avere un altro figlio, diverso dagli altri, tentando la fortuna che era stata a lei tanto avversa.

Il medico, come al solito, teneva d’occhio l’uomo più vecchio di Noè, mentre il marito obiettava, che due figli erano sufficienti la moglie stizzita lo minacciava al solito modo e quando lo convinse fece pressioni, per la data dell’intervento, sul medico.

Costui perse la pazienza, quando si accorse che il vecchio coltivava l’orto con una zappa enorme e dopo le solite procedure, intervenne sull’uomo, utilizzando le parti necessarie, di un maiale giovane.

Dopo due anni il medico ebbe modo d’incontrare la donna, che gli riferì che tutto era a posto, ch’era nato un altro bambino, che però, talvolta emetteva un verso, simile a quelli dei maiali; aggiunse che desiderava un altro bambino ancora, che fosse finalmente senza difetti.

Il marito obiettava, maledicendo la sua sorte, ma ancora una volta la moglie ottenne il suo consenso, estorto con la consueta minaccia.

Questa volta le prospettive erano buone, in quanto il vecchio da una settimana era a letto vicino ad esalare l’anima.

Dopo tre giorni però, si riprese talmente bene, che cominciò a rimettere a posto, nell’orto, le pietre fuori posto, di un muro a secco.

A questo punto il medico fu costretto ad usare le parti necessarie di un asino, che comprò appositamente.

Al tempo dovuto nacque un bambino, ch’era bello come una stella, ma dopo alcuni mesi dalla nascita, cominciò a ragliare come un asino.

Intanto i figli crescevano ed essendo la loro casa piccola, dormivano tutti assieme nella stessa camera e la loro coabitazione divenne problematica.

Infatti si rinfacciavano l’un l’altro i difetti, dal momento che, chi puzzava come l’aglio, chi ragliava, chi emetteva il verso del gallo, chi quello del maiale.

Gradualmente dalle lamentele passarono alle botte ed i loro genitori erano infelici, anche perché le caratteristiche negative dei ragazzi si accentuavano sempre di più.

Di questa situazione insostenibile ne soffriva di più il padre, che un bel giorno decise di farla finita con quel tormento. Prese una corda, un secchio, un’anfora e s’avviò verso il mare.

Raggiunse a nuoto, portandosi dietro gli oggetti, un grande scoglio, vicino alla riva, nei pressi del fondo della Galéra e cominciò a riempire con il secchio l’anfora.

Ricavò dopo dalla corda un cappio e se lo mise al collo, collegandolo al recipiente ed era sul punto di buttare l’anfora in acqua quando apparve una ragazza incantevole, dai capelli biondi e con gli occhi celesti.

Ella indossava una veste lunga fino ai piedi, dal fondo verde, cosparsa di stelle di ogni colore, con una verga d’oro in mano e cominciò ad urlare:

“Domenico Antonio fermati!”

Egli stette immobile e lei si avvicinò e lo toccò sulla testa con la verga, dicendo:

“Ritorna a casa, dove, bacerai sulla fronte, ogni componente della tua famiglia e sta tranquillo!”

Egli si sistemò l’anfora sulle spalle; prese il secchio e s’avviò verso casa, baciò tutti quanti ed ogni figlio divenne come tutti i ragazzi del mondo, perdendo il proprio difetto.

Marito e moglie, a questo punto, furono talmente felici, che presi dall’entusiasmo, continuarono a sfornare figli.

Infatti nacquero loro ancora tre bimbi e poi tre bambine, tutti di rara bellezza e in perfetta salute.

Essi vissero contenti ed in pace, secondo la volontà di Dio, che tanto li amava.

- Spazio disponibile -
- Spazio disponibile -
- Spazio disponibile -
ARTICOLI CORRELATI
- Spazio disponibile -

Le PIU' LETTE

- Spazio disponibile -